Deelnemers 29 juli 2017 

Laatste update 26 juli 2017  10.33 uur  - voor op- of aanmerkingen kunt u mailen naar info@frijecrossblije.nl 

Núvere weinen

1 Laas kuiken Dronryp
4 Annemiek de Graaf Damwald
9 Harrit Feenstra Ferwert
10 Robertjan de Lau Blija
12 Danny cahais Dokkum
15 Meindert Acda Drachten
21 Erik Greijdanus Ferwert
29 Hendrik Oevering Holwerd
33 Hessel Bierma Raard
69 Jorrit wierstra Marrum
85 Grieta Wijbenga Zwaagwesteinde
144 Alberto Bakker Winneweer
150 De Nono's Blije
334 Frans Ludema Sibrandahus
518 Otto de Wilde en Jelle de Haan Bergum
590 Jacob Auke Pompstra Oosternijkerk
666 Bennie van der Meer Blije
889 Jelle Hoekstra Tjalleberd

 

Vrije standaard 

22 Ruud Betsema Den burg Texel
33 Simon Witte Den burg (Texel)
623 Jaap de Vries Buitenpost
632 Jeroen Schouwstra Den Burg (TEXEL)
633 Douwe Aalbers Mantgum
636 Ybe Vellema Holwerd
643 Yne Wiebe Terpstra Hallum
657 Jan van der Weij Blije
664 Abel Terpstra Kollumerzwaag
665 Pieter de Bruin Wouterswoude
682 Edwin Fennema Blije
690 Laurens Slik De Waal Texel

 

Standaard 2000   

4 Berend de Boer De Tike
5 Stefan de boer Gytsjerk
13 Joyce Boots Lutjebroek
19 Douwe Staal Oosternijkerk
21 Sanne broersma Veenwouden
24 Charl Lakeman Zwaagdijk
29 Chris Weening Kollumerpomp
33 Lieuwe jagersma Opeinde
37 Pieter de Jong Harkema
58 Leon Hofman Terband
63 Jurjen Monsma Noordbergum
77 Atze Schaap Workum
83 Cor Mous Bakhuizen
93 Roelof Oenema Sloten
94 Jason Koornstra Makkum
100 Margina Kuin Lutjebroek
102 jaap jouke Kooistra Hallum
106 Jesse de graaf Venhuizen
146 Freerk Wijnja Twijzelerheide
153 Tjitske Bronkema Holwerd
191 Sjoerd de Boer Noordbergum
211 Jan de Boer Noordburgum
217 Sytse Tjoelker Eastermar
237 Gerbrand Blauwhuis
266 Jelle van der Laan Baflo
302 Niels danenberg Hoogwoud
336 Jan Gerrit Kloosterman Garyp
498 D Wissman ried
499 Jan Berghuis Baflo
500 Klaas Jongboom Burgum
503 Hette van der veen Noordbergum
513 Frans van der Heide Harich
517 Lars Boersma Eastermar
518 Femme Haakma Damwâld
519 Thijs molenaar Balk
521 Damiën Mensinga Peize
525 Jurjen vd Veen Holwerd
527 Watse Elzinga Oosternijkerk
528 Edward Hoekstra Broeksterwald
529 Hendrik Oevering Holwerd
530 Appie Bakker Kollum
535 Arjan Dotinga  Walterswald 
536 Patrick Wijbenga Broeksterwald
537 Goitzen van der Veen Broeksterwoude
541 Otto de Wilde Bergum
546 Riemer vd Heide Noardburgum
550 Klaas van den Berg Baflo
554 Egbert Nicolai Westereen
556 Geert Venema Westereen
565 Thomas Hellinga Broeksterwoude
566 Ybe Boonstra Holwerd
574 Egbert Boonstra Holwerd
575 Geert de Bruin de Westereen
588 Jelle Dijkstra Tjalleberd
588 Arno Hardholt Dokkum
590 Sjouke Hellinga Broeksterwoude
596 Martin Bleeker Dokkum
802 Arjen de Wilde Burgum
825 Erwin Hoekstra Twijzel
827 Sjirk Hansma Jelsum
827 Kristian Nieboer Zuidvelde
833 Jan de Haan Twijzelerheide
878 Erwin Homan Yde
900 Jeroen Bruinsma Lemmer

 

Standaard 1600 

1 Frerik Samplonius  Sloten 
1 Johannes Rypma  Oudega 
6 Ids Wiersma Hallum
10 Pieter Holwerda Blije
11 Alex Hofman Marsum
14 Hendrik Wesselius Nijland
18 Jaap Jouke Kooistra Hallum
20 Siemon Hoekstra Marrum
23 Joukje Lolkema Pingjum
25 Jordi ten Kate Hallum
25 Martin Anne van der Zee Holwerd
26 Marcel Krol Sint Jacobiparochie
30 Jan Sierksma Reitsum
31 Jan Drost Ouwe dijk
34 Marco Kramer Hallum
35 Arjan Dotinga  Walterswald 
40 Rienk noordhof Hallum
45 Rick Louwerens Hallum
46 Feike Popma Hallum
51 Pieter Miedema Hilaard
55 Johannes Bos Wommels
56 Bernard Brouwer Blauwhuis
58 Gertjan de Vries Sint Annaparochie
62 Menno BIerma Vrouwenparochie
64 Theo Gerard Kooistra Blije
68 Freek Spijksma Rinsumageest
69 Johan van der Meij Blije
71 Jentsje van der weerdt Makkum
74 Sytze Hilleger Hogebeintumerweg
78 Martin Kingma Arum
79 Arjen Santhuizen Blije
85 Janlieuwe Wesselius Makkum
87 Haye Snijder Hijum
88 Yne Pieter Terpstra Marrum
89 Richard Terpstra Hallum
96 Elmer Nadema Arum
114 Kerst Schilstra Makkum
126 Gabriel Dijkstra St.annaparochie
181 Michael Poel Abbekerk
185 Jaap van der Velde Easterein
191 Arjen Visser Exmorra
198 Remko Haitsma Witmarsum
212 Marco Ketelaar Heeg
225 Christiaan wesselius Nijland
248 Nanko Bakker Hoogezand
319 Donny Smeets Rinsumageast
319 Nico Middelbos Dokkum
329 Anke Dijkstra Stiens
398 Melissa Drost Nij Altoenae
468 Peter Pauw Venhuizen
480 Carlo Gaasbeek Franeker
411 Jos Bronkema Kleine huisjes
505 Alle de Vries Burdaard
538 Roel de Vries Sintjohannesga
888 Robin Zuidema Arum
911 Joram Dijkstra Waaksens

 

Rodeo 

54 Jeen Terpstra Hallum
64 Alice Kappert Holwerd
71 Jentsje van der Weerdt Makkum
101 Marcel Sipma Zwaagwesteinde
107 William Vriend Hem
159 Eelco v/d Veen Dokkum
215 Alwin Bakker Peize
215 Marijn Pauw Venhuizen
226 Sjoerd Runia Berlikum
245 Janco de Jager Gorredijk
300 Marco de Jong Franeker
302 Remco heeringa Ferwerd
305 Hendrik Keizer Westergeest
308 Remco Vellinga Franeker
310 Jurjen de Jong Dongjum
310 Remco dijkstra Berlikum
312 Freerk Sierksma Hantum
314 Piebe Gerben Pompstra Westergeest
314 Berendjan veenstra Kollum
316 Silke Jongbloed Twijzelerheide
319 Durkje Terpstra Bornwird
320 Ruurd Terpstra Bornwird
321 Hein-Durk Vellem Holwerd
325 Josse Hamstra Jistrum
334 Frans Ludema Sibrandahus
346 Maikel Dijk Dongjum
351 Folkert van der Veen Burdaard
353 Bennie van der meer Blije
355 Peter ytsma Burdaard
357 Mark Leeuw Borgsweer
370 Rienk-Sjoerd Fennema Oudwoude
376 Otte Boonstra Holwerd
377 Wietse Turkstra Walterswald
387 Justin Kappert Holwerd
391 Bennie Turkstra Damwald
397 Sybe van der Wal Dokkum
464 Rutger Balt St jacobiparochie
721 Mark Cnossen Oudwoude

 

 

Motoren

1 Yde Verhaag Oostrum
2 Robert Nouta Engwierum
5 Gerald Koree Metslawier
7 Kees Olivier Metslawier
9 André Sloterwijk Ferwerd
9 Peter Liemburg Hantum
10 Pieter van der Weij Holwerd
11 Dries Haagsma Parrega
12 Danny Cahais Dokkum
13 Remko Dokkum
15 Kevin van der Heide Niawier
15 Willem Kingma Rijperkerk
16 Grieta Wijbenga Zwaagwesteinde
17 Wilmer kuipers Anjum
18 Johan Post Anjum
22 Jan fokker Nes dongeradeel
23 Wilson Cuperus Hantum
24 Aant Kingma Hijum
26 Ynte van Hyum Ferwert
28 Sybren Ros Twijzelerheide
34 Mark van der heide Niawier
37 Olav den Engelsman De Westereen
40 Wesley Sijtsma Dokkum
42 Zwien Opende
44 Melanie van der Voort Wolvega
46 Janco Twijzelerheide
59 Rense Cuperus Oosternijkerk
66 Jan Cloo Wolvega
69 Lieuwe Jagersma Opeinde
74 Sytze Hilleger Ferwert
78 Germ Lioessens
90 Mark Dijkstra Oosterbierum
90 Joyce vd Kant Dokkum
97 Berend Krol Anjum
99 Menno Dillema Broeksterwald
99 Mariëlle Kuiper Oosternijkerk
112 Jelmer Streekstra Dokkum
142 Ronnie van der Voort Wolvega
251 Sjouke Attema Parrega
712 Hielke Oosterhuis Ferwoude
888 Jannie Miedema Metslawier

 


Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK